Algemene voorwaarden Club Cafe Babylon Apeldoorn .

Bedrijfsgegevens

Club Cafe Babylon Apeldoorn
Hoofdstraat 166-3
7311BC Apeldoorn
Tel: 055-8435136
E-mail: info@thebabylonclub.nl
KvK: 61279315
BTWnr: NL000000B01

1. Overeenkomst

1.1 Club Cafe Babylon Apeldoorn zal uw persoonsgegeven nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Rechten van intellectuele eigendom

2.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) http://www.thebabylonclub.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Club Cafe Babylon Apeldoorn, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website http://www.thebabylonclub.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Club Cafe Babylon Apeldoorn, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De totale aansprakelijkheid van Club Cafe Babylon Apeldoorn wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

3.2 De aansprakelijkheid van Club Cafe Babylon Apeldoorn voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

3.3 De aansprakelijkheid van Club Cafe Babylon Apeldoorn voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

4. Klachtenprocedure

4.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de klant bij de Club Cafe Babylon Apeldoorn neergeld te worden. Dit kan telefonisch, per briefpost, via contactformulier/email.Club Cafe Babylon Apeldoorn zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

5. Privacy

5.1 Club Cafe Babylon Apeldoorn maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Zie hiervoor de help functie of de handleiding van uw browser